Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Po - Pá: 8:00 - 16:00

 2. Telefonické podání: +420 515 277 114
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@mackovice.cz - elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Obec Mackovice Mackovice 49 671 78 Jiřice u Miroslavi.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v  Obec Mackovice Mackovice 49 671 78 Jiřice u Miroslavi úředních dnech a hodinách:

Po - Pá: 8:00 - 16:00

Telefonické podání: +420 515 277 114
Poštou na adresu Obecní úřad, Mackovice 49 671 78 Jiřice u Miroslavi
Elektronicky na e-mail: obec@mackovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: wywazsv
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Mackovice 49 671 78 Jiřice u Miroslavi
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 Kč/ks
- oboustranně formát A4 Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Obecní úřad Mackovice provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Ověřování shody listin a pravosti podpisu

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

ROK 2024

č. 01-2024 ze dne 4.4.2024

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o existenci sítí vodovodu a kanalizace v okolí pozemku p. č. 334/1 v katastrálním území obce Mackovice a vyznačení v rámci přiložené mapy KN.

Odpověď ze dne 5.4.2024:

V příloze zasíláme zákres kanalizace a vodovodu, přípojky jsou vyvedeny přímo na pozemek.

Vodovod je vyveden nad zem ( je vidět) a kanalizační přípojka se nachází 295 cm od vyvedené vody – upřesníme při napojování.

Připojení k veřejnému vodovodu a kanalizace je vázáno finančním příspěvkem na tyto sítě ve výši kanalizační přípojka: 5 000 Kč, vodovodní přípojka 10 000 Kč. Podíl nákladů je splatný před napojením na vodovod a kanalizaci, dle usnesení ZO Mackovice ze dne 4.9.2015, bude uzavřena plánovací smlouva s majitelem nemovitosti.

Lokalita JIH - vodovod.pdf

Lokalita JIH - kanalizace.pdf

 

ROK 2019

č. 01-2019 ze dne 20.8.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda subjekt Domistav CZ, a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. podal v minulosti vůči orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně žádost o poskytnutí této nabídky.

Odpověď ze dne 21.8.2019:

Subjekty nepodaly v minulosti obci Mackovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

ROK 2018

č. 01-2018 ze dne 25.6.2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

- seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

Odpověď ze dne 27.6.2018:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme:

V obci Mackovice nejsou žádné právnické osoby, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

č. 02-2018 ze dne 21.11.2018

Žádost o zodpovězení otázek (dotazník) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď ze dne 26.11.2018: Dotazník - kastrační program - LISTOPAD 2018 net.pdf

Rok 2017

Žádost o poskytnutí informace 1-2017.pdf

Informace-odpověď 1-2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace 2-2017 ze dne 27.2.2017

Žádost přijata dne 1.3.2017. Žádost o zpřístupnění následujících informací - seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně   správný celek majitel účtu (včetně čísel příslušných účtů) - darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce.

Informace-odpověď 2-2017 ze dne 2.3.2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme:

Seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů:

Komerční banka Znojmo – č úču: 15426741/0100

Česká národní banka Brno – č úču: 94-814741/0710

V příloze Vám zasíláme naskenovanou poslední darovací smlouvu, uzavřenou dle zákona č 89/2012 Sb.

Darovací smlouva - kostel.pdf

Žádost o poskytnutí informace 3-2017 ze dne 23.3.2017

Žádost byla přijata dne 23.3.2017. Žádost o poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,

kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace-odpověď 3-2017 ze dne 30.3.2017

Informace-odpověď 3-2017 s 001.jpg

Informace-odpověď 32017 str.2 001.jpg

Žádost o poskytnutí informace 4-2017 ze dne 24.5.2017

Žádost o poskytnutí informace.pdf web.pdf

Odpověď 4-2017.pdf web.pdf

Žádost o poskytnutí informace 5-2017 ze dne 28.6.2017

 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

a) deklarovat zájem o spolupráci s xxxxxx. při zajišťování sdruženého

plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b) přistoupit k jednání o spolupráci s xxxxxxx při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

 1. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

a) deklarování zájmu o spolupráci s xxxxxx při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b)jednání o spolupráci xxxxxxxx. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c) uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano,

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí

jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu

na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Odpověď 5-2017

 1. Obec Mackovice nemá žádné smluvní ujednání, které by ji zavazovalo informovat stávající autorizovanou společnost EKO-KOM, a.s.o možné spolupráci s xxxxx.
 2. Neexistují žádné smluvní ujednání či jiný závazek obce, které by představovaly překážku v jednání, spolupráci nebo uzavření smlouvy s xxxxxx.

Žádost o poskytnutí informace 6-2017 ze dne 18.7.2017

Žádost 06-2017.pdf

Odpověď 06-2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace 7-2017 ze dne 16.8.2017

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
 2. Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
 3. Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
 4. Poskytuje vaše obec dotace na obranu proto škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
 5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Odpověď 7-2017.pdf

Rok 2016

Žádost o poskytnutí informace 1-2016.pdf

Informace-odpověď 1-2016.pdf

Rok 2015

Žádost přijata dne 13.03.2015
Žádost: O zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádost o - název projektu, struční popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Informace-odpověď 1-2015.pdf

Žádost přijata dne 14.5..2015
Žádost:

1.       Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?

 2.       V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1:

 2.1.    Sdělení informace o názvu jeho dodavatele.

 2.2.    Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen.

 2.3.    Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování).

 2.4.    Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Informace-odpověď 2-2015.pdf

Rok 2014

Žádost přijata dne 31.03.2014
Žádost: O zaslání investičních plánů obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádost o - název projektu, struční popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Informace-odpověď 2-2014

Rok 2013

Žádost přijata dne 6. 2. 2013
Žádost: O zaslání investičních plánů obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádost o - název projektu, struční popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Informace-odpověď 1-2013

Žádost přijata dne 19.3. 2013
Žádost: O zaslání investičních plánů obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádost o - název projektu, struční popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Informace-odpověď 2-2013

Rok 2012

Žádost přijata dne 10. 1. 2012
Žádost: Zda obec plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin (výtahů pro ZTP), nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.
Informace-odpověď 1-2012

Žádost přijata dne 16. 2. 2012
Žádost: O zaslání investičních plánů obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádost o - název projektu, struční popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Informace-odpověď 2-2012